วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

แบบสังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ
วิชา………………………………………………..
กลุ่มสาระ……………………………………
ชื่อผู้เรียน………………………………………………………ชั้น…………เลขที่………
วันที่………………………………    ลงชื่อ …………………………………. ผู้สอน
คำชี้แจง  แบบสังเกตนี้ใช้สำหรับสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบของผู้เรียนที่แสดงออกในห้องเรียน โปรดเขียนเครื่องหมาย Pลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ระดับพฤติกรรม
ระดับพฤติกรรม
3
2
1
เข้าเรียนตรงเวลาส่งงานตามเวลานัดมีอุปกรณ์การเรียนพร้อมทำกิจกรรมกลุ่มจนบรรลุเป้าหมายปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จสมบูรณ์ทำงานอย่างมีระบบ ระเบียบ ละเอียด รอบคอบรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ยอมรับการกระทำของตนรู้จักหน้าที่และกระทำงานอย่างเต็มความสามารถมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นรู้จักวางแผนและปฏิบัติตามแผนรวมสรุปผลการสังเกต
                ระดับ      3 จำนวนข้อ………………รวมคะแนน………………คะแนน
      ระดับ                จำนวนข้อ………………รวมคะแนน………………คะแนน
      ระดับ                             จำนวนข้อ………………รวมคะแนน………………คะแนน
                                                                รวมคะแนนทั้งหมด………………………คะแนน
เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ
รายการคุณลักษณะ
ระดับคุณภาพของพฤติกรรม
3
2
1
เข้าเรียนตรงเวลา
เข้าเรียนตรงเวลาทุกครั้ง
เข้าเรียนตรงเวลาบางครั้ง
เข้าเรียนสายเป็นประจำ
ส่งงานตรงตามเวลานัด
ส่งงานตรงตามเวลาทุกครั้ง
ส่งงานตรงตามเวลาบางครั้ง
ส่งงานช้าเป็นประจำ
มีอุปกรณ์การเรียนพร้อม
มีอุปกรณ์การเรียนครบถ้วนทุกครั้ง
มีอุปกรณ์การเรียนครบบ่อยครั้ง
ไม่มีอุปกรณ์การเรียนมาครบบ่อยครั้ง
ทำกิจกรรมกลุ่มจนบรรลุเป้าหมาย
ทำกิจกรรมกลุ่มจนบรรลุเป้าหมายทุกครั้ง
ทำกิจกรรมกลุ่มจนบรรลุเป้าหมายเกือบทุกครั้ง
ไม่ทำกิจกรรมกลุ่มบ่อยครั้ง
ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จสมบูรณ์
ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายจนมีคุณภาพดี
ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายจนมีคุณภาพปานกลาง
ทำงานที่ได้รับมอบหมายมีคุณภาพต่ำ
ทำงานอย่างมีระบบ ระเบียบ ละเอียด รอบคอบ
งานทุกชิ้นมีระเบียบ ละเอียด ประณีต และไม่ผิด
งานเกือบทุกชิ้นมีระเบียบ ละเอียด ประณีต และผิดบ้าง
งานส่วนใหญ่ขาดระเบียบ ละเอียด ประณีต และผิดมาก
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ใช้เวลาว่างอย่างคุ้มค่า แม้ว่างานที่มอบหมายเสร็จก่อนทุกครั้ง
ใช้เวลาว่างอย่างคุ้มค่า แม้ว่างานที่มอบหมายเสร็จก่อนบ่อยครั้ง
เมื่องานเสร็จก่อนเวลาจะนั่งเฉยๆ ไม่ใช้เวลาที่เหลือให้เกิดประโยชน์
ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ
เอาใจใส่งานแต่ละขั้นตอนจนงานเสร็จ และทำงานทุกชิ้นครบถ้วน
เอาใจใส่งานแต่ละขั้นตอนจนงานเสร็จ และทำงานส่วนใหญ่ครบถ้วน
ไม่เอาใจใส่งานแต่ละชิ้น ทำให้งานไม่เสร็จครบขั้นตอน

เกณฑ์การตัดสิน
การพิจารณาคะแนน
ระดับ 3                                                   3              คะแนน
ระดับ 2                                                   2              คะแนน
ระดับ 1                                                   1              คะแนน
ระดับการประเมินพฤติกรรม
33-39 คะแนน          มีพฤติกรรมระดับดี
             20-32 คะแนน             มีพฤติกรรมระดับปานกลาง
     13-19 คะแนน     มีพฤติกรรมระดับน้อย

1 ความคิดเห็น:

  1. แบบสังเกตค่อนข้างดี มีเกณฑ์การให้คะแนนที่สมบูรณ์ ปรับ Blog ให้มีพื้นที่ Post งานกว้างๆหน่อย OK

    ตอบลบ